Treffer: 184

PRODUKT WARENGRUPPE PRODUKTDETAIL TYP EAN BILD
Lay's Logo Lay's Logo 4C Logo LOW

MID

HIGH

Lay's Logo Lay's Logo 1C Logo LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Light Tüte Lay's Light Gesalzen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Light Tüte Lay's Light Papirka Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Karton Lay's Chips Gesalzen, 20x175g, zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Karton Lay's Chips Gesalzen, 20x175g, front Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Karton Lay's Chips Gesalzen, 20x175g, offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Karton Lay's Chips Paprika, 20x175g, zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Karton Lay's Chips Paprika, 20x175g, front Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Karton Lay's Chips Paprika, 20x175g, offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Karton Lay's Chips Sour Cream & Onion, 20x175g, zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Karton Lay's Chips Sour Cream & Onion, 20x175g, front Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Karton Lay's Chips Sour Cream & Onion, 20x175g, offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Light Karton Lay's Light Paprika, 8 x 150g, offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Light Karton Lay's Light Paprika, 8 x 150g, zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Light Karton Lay's Light Gesalzen, 8 x 150g, offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Light Karton Lay's Light Gesalzen, 8 x 150g, zu Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Logo Normal Logo LOW

MID

HIGH

Doritos Tüte Nacho Cheese, 125g Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Tüte Sweet Chili Pepper Produkt - LOW

MID

HIGH

Lay's Bugles Logo Lay's Bugles Logo Logo - LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Tüte Lay's Chips Gesalzen Produkt - LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Tüte Lay's Chips Paprika Produkt - LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Tüte Lay's Chips Smoked Bacon Produkt - LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Tüte Lay's Chips Sour Cream & Onion Produkt - LOW

MID

HIGH

Doritos Karton Doritos Sweet Chili Pepper, 20 x 125g, offen Produkt - LOW

MID

HIGH

Doritos Karton Doritos Sweet Chili Pepper, 20 x 125g, zu Produkt - LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Tüte Lay's Chips Sour Cream & Black Pepper Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Karton Doritos Nacho Cheese, 20x125g, zu Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Karton Doritos Nacho Cheese, 20x125g, front Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Karton Doritos Nacho Cheese, 20x125g, offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Karton Lay's Chips Gesalzen, 9x175g, zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Karton Lay's Chips Paprika, 9x175g, zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Karton Lay's Chips Smoked Bacon, 9x175g, zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Karton Lay's Chips Sour Cream & Onion, 9x175g, zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Karton Lay's Chips Sour Cream & Black Pepper, 9x175g, zu Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Tüte Doritos Paprika, 125g Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Karton Doritos Paprika, 20x125g, zu Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Karton Doritos Paprika, 20x125g, front Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Karton Doritos Paprika, 20x125g, offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Display Mix 3 Sorten (Paprika / Gesalzen / Sour Cream & Onion) 140x205g


30 g Mehr
Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Display Mix 3 Sorten (Paprika / Gesalzen / Sour Cream & Onion) 70x205g


30 g Mehr
Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Karton Lay's Chips Salt & Vinegar 9x175g, zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Karton Lay's Chips Gesalzen, 20x35g, zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Karton Lay's Chips Gesalzen, 20x35g, front Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Karton Lay's Chips Paprika, 20x35g, zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Karton Lay's Chips Paprika, 20x35g, front Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Tüte Lay's Chips Salt & Vinegar Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Tüte Lay's Chips Gesalzen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Tüte Lay's Chips Paprika Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Tüte Lay's Chips Kräuterbutter Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Karton Lay's Kräuterbutter, 9x175g, zu Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Display Mix 4 Sorten (Nacho Cheese / Sweet Chili Pepper / Cool American / Paprika) 120x125g Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Display Mix 3 Sorten (Nacho Cheese / Sweet Chili Pepper / Paprika) Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Tüte Lay's Chips Sweet Paprika Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Karton Lay's Chips Sweet Paprika, 9x175g, zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Bugles Display Mix 3 Sorten, 1/4 Chep, Nacho Cheese, Paprika, Original Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Bugles Display Mix 4 Sorten, 1/4 Chep, Nacho Cheese, Paprika, Sweet Chili, Original Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Display Mix 4 Sorten, 1/4 Chep, Salt & Vinegar, Smoked Bacon, Paprika, Sour Cream & Black Pepper Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Iconics Display Mix 2 Sorten, 1/4 Chep, KFC, Subway Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Display Mix 4 Sorten, 1/4 Chep, Sour Cream & Onion, Gesalzen, Kräuterbutter, Sweet Paprika Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Iconics Display Mix 2 Sorten, 1/4 Chep, KFC, Subway Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Display Mix 3 Sorten, 1/4 Chep, Nacho Cheese, Sweet Chili Pepper, Sour Cream, Paprika Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Bugles Karton Nacho Cheese 12x95g, front zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Bugles Karton Nacho Cheese 12x95g, front offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Bugles Karton Nacho Cheese 12x95g, seitlich zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Bugles Karton Nacho Cheese 12x95g, seitlich offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Bugles Karton Original 12x95g, front zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Bugles Karton Original 12x95g, front offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Bugles Karton Original 12x95g, seitlich zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Bugles Karton Original 12x95g, seitlich offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Bugles Karton Paprika 12x95g, front zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Bugles Karton Paprika 12x95g, front offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Bugles Karton Paprika 12x95g, seitlich zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Bugles Karton Paprika 12x95g, seitlich offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Bugles Karton Mixkarton 12x95g, Paprika & Nacho Cheese, front zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Bugles Karton Mixkarton 12x95g, Paprika & Nacho Cheese, front offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Bugles Karton Mixkarton 12x95g, Paprika & Nacho Cheese, seitlich zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Bugles Karton Mixkarton 12x95g, Paprika & Nacho Cheese, seitlich offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Iconics Karton Lay's Iconics KFC, 20x150g, front zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Iconics Karton Lay's Iconics KFC, 20x150g, front offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Iconics Karton Lay's Iconics KFC, 20x150g, seitlich zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Iconics Karton Lay's Iconics KFC, 20x150g, seitlich offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Iconics Karton Lay's Iconics SUBWAY, 20x150g, front zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Iconics Karton Lay's Iconics SUBWAY, 20x150g, front offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Iconics Karton Lay's Iconics SUBWAY, 20x150g, seitlich zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Iconics Karton Lay's Iconics SUBWAY, 20x150g, seitlich offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Iconics Karton Lay's Iconics KFC, 9x150g, front zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Iconics Karton Lay's Iconics KFC, 9x150g, front offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Iconics Karton Lay's Iconics KFC, 9x150g, seitlich zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Iconics Karton Lay's Iconics KFC, 9x150g, seitlich offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Iconics Karton Lay's Iconics SUBWAY, 9x150g, front zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Iconics Karton Lay's Iconics SUBWAY, 9x150g, front offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Iconics Karton Lay's Iconics SUBWAY, 9x150g, seitlich zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Iconics Karton Lay's Iconics SUBWAY, 9x150g, seitlich offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Multipack Karton Lays' Classic Mulitpack, 4x 4er Pack, Gesalzen und Paprika, front zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Multipack Karton Lays' Classic Mulitpack, 4x 4er Pack, Gesalzen und Paprika, front offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Multipack Karton Lays' Classic Mulitpack, 4x 4er Pack, Gesalzen und Paprika, seitlich zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Multipack Karton Lays' Classic Mulitpack, 4x 4er Pack, Gesalzen und Paprika, seitlich zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic SuperChips Karton Lay's SuperChips Gesalzen, 10x175g, zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic SuperChips Karton Lay's SuperChips Gesalzen, 10x175g, offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic SuperChips Karton Lay's SuperChips Paprika, 10x175g, zu Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic SuperChips Karton Lay's SuperChips Paprika, 10x175g, offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Bugles Logo Lay's Bugles Logo 1C Logo LOW

MID

HIGH

Lay's Bugles Tüte Nacho Cheese Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Bugles Tüte Original Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Bugles Tüte Paprika Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Iconics Tüte Lay's Iconics KFC Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Iconics Tüte Lay's Iconics KFC


Promo
Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Iconics Tüte Lay's Iconics SUBWAY Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Iconics Tüte Lay's Iconics SUBWAY


Promo
Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Iconics Tüte Lay's Iconics SUBWAY Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Multipack Tüte Lay's Classic Multipack, 4er Pack, Gesalzen und Paprika Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Karton Doritos Nacho Cheese, 9x125g, front Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Karton Doritos Nacho Cheese, 9x125g, seitlich zu Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Karton Doritos Nacho Cheese, 9x125g, seitlich offen Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Karton Doritos Paprika, 9x125g, front Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Karton Doritos Paprika, 9x125g, seitlich zu Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Karton Doritos Paprika, 9x125g, seitlich offen Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Karton Doritos Sweet Chili Pepper, 9 x 125g, front Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Karton Doritos Sweet Chili Pepper, 9 x 125g, seitlich zu Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Karton Doritos Sweet Chili Pepper, 9 x 125g, seitlich offen Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Tüte Nacho Cheese, 125g


Nutri-Score
Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Tüte Doritos Paprika, 125g


Nutri-Score
Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Tüte Sweet Chili Pepper 125g


Nutri-Score
Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Tüte Nacho Cheese Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Tüte Sweet Chili Pepper Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Tüte Lay's Cheese Onion Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Iconics Tüte Lay's Iconics SUBWAY Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Tüte Lay's Chips Naturel Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Tüte Lay's Paprika Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Bugles Tüte Nacho Cheese


Nutri-Score
Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Bugles Tüte Original


Nutri-Score
Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Bugles Tüte Paprika


Nutri-Score
Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Bugles Tüte Sour Cream & Black Pepper


Nutri-Score
Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Tüte Lay's Chips Gesalzen


Nutri-Score
Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Tüte Lay's Chips Kräuterbutter


Nutri-Score
Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Tüte Lay's Chips Paprika


Nutri-Score
Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Tüte Lay's Chips Sour Cream & Black Pepper


Nutri-Score
Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Tüte Lay's Chips Sour Cream & Onion


Nutri-Score
Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Tüte Lay's Chips Smoked Bacon


Nutri-Score
Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Iconics Tüte Lay's Iconics KFC


Nutri-Score
Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Iconics Tüte Lay's Iconics SUBWAY


Nutri-Score
Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Light Tüte Lay's Light Gesalzen


Nutri-Score
Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Light Tüte Lay's Light Papirka


Nutri-Score
Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Dippers Tüte Lightly Salted Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Dippers Tüte Sour Cream Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Dip Dips Mild Salsa Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Dip Dips Mild Salsa


Nutri-Score
Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Dip Dips Mild Salsa, 6x280g, site Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Dip Dips Mild Salsa, 6x280g, front Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Dip Dips Nacho Cheese Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Dip Dips Nacho Cheese


Nutri-Score
Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Dip Dips Nacho Cheese, 6x280g, site Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Dip Dips Nacho Cheese, 6x280g, front Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Dip Dips Sour Cream & Chives Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Dip Dips Sour Cream & Chives


Nutri-Score
Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Dip Dips Sour Cream & Chives, 6x280g, site Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Dip Dips Sour Cream & Chives, 6x280g, front Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Classic Tüte Lay's Chips Sweet Paprika


Nutri-Score
Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's aus dem Ofen Tüte Lay's aus dem Ofen Gesalzen


Nutri-Score
Produkt LOW

MID

HIGH

SPECIAL
Lay's aus dem Ofen Tüte Lay's aus dem Ofen Geröstete Paprika


Nutri-Score
Produkt LOW

MID

HIGH

SPECIAL
Lay's aus dem Ofen Tüte Lay's aus dem Ofen Mediterrane Kräuter


Nutri-Score
Produkt LOW

MID

HIGH

SPECIAL
Lay's Iconics Tüte Lay's Iconics Pizza Hut MARGHERITA Geschmack


Nutri-Score
Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Tüte Doritos Pizza Salami, 110g


Nutri-Score
Produkt LOW

MID

HIGH

SPECIAL
Doritos Karton Doritos Pizza Salami, 12x110g, front Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Karton Doritos Pizza Salami, 12x110g, seitlich zu Produkt LOW

MID

HIGH

Doritos Karton Doritos Pizza Salami, 12x110g, seitlich offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's aus dem Ofen Karton Lay's aus dem Ofen Gesalzen, 12x100g, geschlossen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's aus dem Ofen Karton Lay's aus dem Ofen Gesalzen, 12x100g, offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's aus dem Ofen Karton Lay's aus dem Ofen Gesalzen, 12x100g, seitlich geschlossen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's aus dem Ofen Karton Lay's aus dem Ofen Gesalzen, 12x100g, seitlich offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's aus dem Ofen Karton Lay's aus dem Ofen Geröstete Paprika, 12x100g, geschlossen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's aus dem Ofen Karton Lay's aus dem Ofen Geröstete Paprika, 12x100g, offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's aus dem Ofen Karton Lay's aus dem Ofen Geröstete Paprika, 12x100g, seitlich geschlossen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's aus dem Ofen Karton Lay's aus dem Ofen Geröstete Paprika, 12x100g, seitlich offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's aus dem Ofen Karton Lay's aus dem Ofen Mediterrane Kräuter, 12x100g, geschlossen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's aus dem Ofen Karton Lay's aus dem Ofen Mediterrane Kräuter, 12x100g, offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's aus dem Ofen Karton Lay's aus dem Ofen Mediterrane Kräuter, 12x100g, seitlich geschlossen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's aus dem Ofen Karton Lay's aus dem Ofen Mediterrane Kräuter, 12x100g, seitlich offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Iconics Karton Lay's Iconics Pizza Hut MARGHERITA Geschmack, 9x150g, geschlossen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Iconics Karton Lay's Iconics Pizza Hut MARGHERITA Geschmack, 9x150g, offen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Iconics Karton Lay's Iconics Pizza Hut MARGHERITA Geschmack, 9x150g, seitlich geschlossen Produkt LOW

MID

HIGH

Lay's Iconics Karton Lay's Iconics Pizza Hut MARGHERITA Geschmack, 9x150g, seitlich offen Produkt LOW

MID

HIGH